FAQ Formularz FTP UMOWA PARTNERSKA
Oprogramowanie
Strona główna 
 
Oprogramowanie 
Nowości 
Oferta 
Do pobrania 
O Firmie  
Mapa Partnerów 
Praca 

Prosimy o zapoznanie się z opisem programów znajdującym się poniżej
 
   BiS KSI-Ewidencja Ksiąg Inwentarzowych    
Z jego pomocą każda firma może prowadzić ewidencję środków trwałych niskiej wartości lub innego wyposażenia, którego stan jest rejestrowany w przedsiębiorstwie. Rejestracja obrotu środkami (wyposażeniem) odbywa się za pomocą odpowiednich dokumentów (przychód, przeniesienie, rozchód), można też wykonać inwentaryzację lub wydrukować nalepki identyfikujące na sprzęt. Ruch środków można śledzić za pomocą raportów, a każdy dokument wydrukować na podlegającym edycji przez Użytkownika formularzu. [Cennik] [Demo]
......................................................................................................................................................................
   BiS ST, BiS ST MINI-Ewidencja Środków Trwałych    
System obsługi ewidencji środków trwałych BiS ST jest przygotowany do współpracy z systemem SM-BOSS z powodzeniem jednak może być eksploatowany jako samodzielny moduł lub razem z programem BiS KPR. Zawiera szereg elementów ułatwiających bieżącą pracę oraz zadania okresowe takie jak aktualizacja kartoteki, inwentaryzacja czy tworzenie, zmiana i analiza planu amortyzacji. Na uwagę zasługuje również elastyczne narzędzie do przygotowania algorytmów według których odbywa się eksport do zewnętrznych tabel formatu dbf, na przykład do systemu SM-FK lub BiS KPR.  [Cennik] [Demo]
......................................................................................................................................................................
   BiS KPR-Księga Przychodów i Rozchodów    
Zadaniem systemu BiS KPR jest rejestracja i przechowywanie danych o zdarzeniach gospodarczych mających miejsce w prowadzeniu działalności gospodarczej podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów. System pozwala na wprowadzanie danych ręcznie przez Użytkownika oraz na zautomatyzowanie tego procesu poprzez zdefiniowanie tzw. algorytmów generowania paczki, które pozwalają na import danych z dowolnych tabel formatu dbf do tabel systemu. System efektywnie pracuje z systemem SM BOSS firmy Great Plains Software Polska S.A., z którym może zostać zintegrowany tworząc wspólny system wspomagający zarządzanie firmą, która rozlicza się na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów.  [Cennik] [Demo]
......................................................................................................................................................................
   007 - Tworzenie raportów, wykresów, wydruk formularzy    
Program 007 pozwala na tworzenie dowolnych raportów, wykresów oraz ich wydruk, eksport do programu Microsoft Excel. Pozwala też drukować różnego rodzaju formularze na podstawie danych zaimportowanych z systemu BiS KPR i/lub SM-BOSS. Jest narzędziem pracującym w środowisku graficznym Microsoft Windows oraz posiada mechanizmy pozwalające na dostęp do danych podczas pracy systemu BiS KPR i/lub SM-BOSS. Ma budowę modułową, pozwalającą na dostosowanie oferty do potrzeb Użytkownika. Najważniejsze moduły:

 • PIT 5
 • BPW (przelew bankowy)
 • USPW (przelew do Urzędu Skarbowego)
 • VAT 7
 • PIT 8B
 • PIT 4
 • PIT 11
 • PIT 40
 • PIT8A
 • F01
 • Bilans
 • RZiS (Rachunek Zysków i Strat)
 • Intrastat

  007 - RAPORTY

  Moduł ten korzysta z gotowych wzorców raportów i wykresów. Pozwala na pobranie danych z systemu SM-BOSS, wykonanie raportu (wykresu), przejrzenie raportu (wykresu) przed wydrukiem (w przypadku raportu dodatkowo eksport do pliku w standardzie Microsoft Excel) oraz wydruk uzyskanych zestawień na drukarkę. Raporty (wraz z wykresami) podzielone są na 4 główne grupy:

 • Z obrotu towarowego
 • Z rozrachunków
 • Z zatrudnienia
 • Z finansów

  Każdy Użytkownik może za pośrednictwem swojego Partnera zamówić stworzenie nowych raportów (wykresów) potrzebnych w bieżącej działalności jego przedsiębiorstwa. Poniżej zamieszczamy przykładowe wykresy możliwe do uzyskania w programie:

 • Wykres słupkowy

 • Wykres kołowy

 • Wykres Ganta

  007 - WYDRUK DEFINIOWANYCH RAPORTÓW
  Moduł ten pozwala na przejrzenie i wydruk przygotowanych przez Partnera raportów. Raporty te są tworzone za pomocą Edytora raportów.

  007 - EDYTOR RAPORTÓW
  Moduł ten jest przeznaczony dla najbardziej zaawansowanych Użytkowników, pozwala na samodzielne tworzenie zestawień w oparciu o dane pobierane z systemu SM-BOSS. W celu pełnego skorzystania z jego możliwości wymagana jest znajomość podstaw składni języka SQL. Jeżeli powyższy opis dostarcza za mało informacji, proszę pobrać i obejrzeć wersję demonstracyjną Demo, zachęcamy też do zapoznania się z naszym cennikiem Cennik   
  ......................................................................................................................................................................

 •    BiS Zatrudnienie+ Zatrudnienie Plus    
  Program Zatrudnienie Plus ma za zadanie ułatwić pracę Użytkownikom korzystającym z modułu SM-BOSS Zatrudnienie. Program ten realizuje funkcje niedostępne w standardowej wersji systemu SM Zatrudnienie. Program podzielony jest na trzy pakiety.

  Pakiet o nazwie ZATR+ NARZĘDZIA zawiera następujące funkcje:

  1. Globalna zmiana numeru ewidencyjnego - funkcja służy do zmiany numeru ewidencyjnego pracownika we wszystkich tabelach wybranego zestawu. Podczas jednego przebiegu funkcji można zmienić numer ewidencyjny kilku pracownikom. Kartotekę, z której wybierani są pracownicy można ograniczyć do pracowników pracujących, zwolnionych, zleceniowych, aktywnych w Płacach, nieaktywnych w Płacach lub pozostawić kartotekę bez ograniczeń. Funkcja generuje raport z przebiegu działania.
  2. Export/Import danych
   1. Import pracowników - funkcja przenosi wybranych pracowników z wybranego do bieżącego zestawu danych, zmieniając im jednocześnie (w razie potrzeby) numer ewidencyjny i/lub kod działu. Podczas jednego przebiegu funkcji można przenieść kilku pracowników. Kartotekę, z której wybierani są pracownicy można ograniczyć do pracowników pracujących, zwolnionych, zleceniowych, aktywnych w Płacach, nieaktywnych w Płacach lub pozostawić kartotekę bez ograniczeń. Funkcja generuje raport z przebiegu działania.
   2. Eksport list płac - funkcja ta przenosi listy płac z wybranego na starcie programu oddziału do wskazanego katalogu (ścieżka domyślna podana w Parametrach systemu), wraz ze zbiorem nagłówkowym list płac, kartami pracy, tabelą absencji (na życzenie) oraz kartoteką zarobków (o ile listy są przepisane).
   3. Import list płac - funkcja ta przenosi listy płac do wybranego na starcie programu oddziału ze wskazanego katalogu (ścieżka domyślna podana w Parametrach systemu), wraz ze zbiorem nagłówkowym list płac, kartami pracy, tabelą absencji (na życzenie) oraz kartoteką zarobków (o ile listy są przepisane).
  3. Tworzenie sumarycznego zbioru innych przychodów i potrąceń różnych - możliwe są tu dwie opcje:
   1. funkcja "Dopisywanie danych" tworzy nową tabelę w bieżącym zestawie danych o nazwie PLASUM_.DBF, jeśli nie istnieje. Dopisuje do niej różnicowo inne przychody i potrącenia różne związane z listami płac za okres wskazany przez Użytkownika. Można utworzyć tabelę o strukturze zawierającej wszystkie pola Kartoteki Zarobków i dodatkowo pola odpowiadające tabelom związanym z listami płac i zawierającymi inne przychody i potrącenia różne lub też utworzyć tabelę o strukturze odpowiadającej jedynie tabelom zawierającym inne przychody/potrącenia różne. O strukturze zbioru sumarycznego PLASUM_ Użytkownik może zdecydować w Administracji, w Parametrach systemu. Możliwe jest wyczyszczenie tabeli PLASUM_ przed rozpoczęciem dopisywania.
   2. funkcja "Kasowanie danych" usuwa z sumarycznej tabeli PLASUM_ inne przychody i potrącenia różne związane z listami płac za okres wskazany przez Użytkownika. Generowany jest raport z przebiegu działania obu tych funkcji.

  4. Naliczanie kapitału początkowego - poszczególne składniki potrzebne do zrealizowania zestawienia ZUS Rp-7 przedstawione są w postaci ewidencji. Można ręcznie dopisywać składniki z poszczególnych lat, zmieniać je i kasować. Można ręcznie dopisać (zmienić i skasować) nowych pracowników w tej ewidencji (poprzez funkcje specjalne). Dostępna jest również funkcja importu danych z Kartoteki Zarobków (SM Boss PŁACE), zgodnie z parametrami ustawionymi w Administracji (Parametry systemu). Funkcja importu z Płac przenosi dane z Kartoteki Zarobków dla wybranych pracowników za podany przez Użytkownika okres. Dostępna jest również ewidencja absencji, które wymagane są na zestawieniu ZUS Rp-7. Funkcja importu przenosi również absencje pracownika do tej ewidencji. Oprócz standardowych wydruków z ewidencji dostępne są wydruki specjalne, zrealizowane pod kątem zestawienia ZUS Rp-7:
   1. wydruk wszystkich lat wybranych pracowników w porównaniu ze średnią krajową za poszczególne lata,
   2. proponowany wybór najlepszych lat dla wybranych pracowników,
   3. proponowany wybór najlepszych lat dla wybranych pracowników,
   4. zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7.

  5. Naliczania dodatku wyrównawczego - funkcja automatycznie nalicza dodatek wyrównawczy dla pracowników zarabiających poniżej progu najniższego wynagrodzenia.
  6. System dofinansowania SOD - Funkcja ta pozwala na wygenerowanie na podstawie danych z SM-BOSS plików do importu przez program SOD-OFFLINE. W Administracji, Parametrach systemu, Parametrach SOD należy uzupełnić informacje niezbędne do eksportu. Dane osobowe pracowników są przedstawione w postaci ewidencji. Można dopisywać, aktualizować i kasować te dane, można również uruchomić funkcję importu z Zatrudnienia SM-BOSS. Dane zatrudnienia pracowników są pobierane z Kartoteki Zarobków z Płac w trakcie generowania plików oraz podczas wydruku danych zatrudnieniowych poszczególnych pracowników.

  Pakiet o nazwie ZATR+ ZUS zawiera następujące funkcje:

  1. Karta zasiłkowa ZUS Z-17 - poszczególne składniki potrzebne do zrealizowania zestawienia ZUS Z-17 przedstawione są w postaci ewidencji. Można ręcznie dopisywać składniki potrzebne do zestawienia, zmieniać je i kasować. Można ręcznie dopisać (zmienić i skasować) nowych pracowników w tej ewidencji (poprzez funkcje specjalne). Dostępna jest również funkcja importu danych z List płac (SM Boss PŁACE), zgodnie z parametrami ustawionymi w Administracji (Parametry systemu). Na podstawie zgromadzonych danych program tworzy kartę zasiłkową ZUS Z-17.
  2. Karta wypłat zasiłków wychowawczych, rodzinnych i pielęgnacyjnych ZUS Z-9 - poszczególne składniki potrzebne do zrealizowania zestawienia ZUS Z-9 przedstawione są w postaci ewidencji. Można ręcznie dopisywać składniki potrzebne do zestawienia, zmieniać je i kasować. Można ręcznie dopisać (zmienić i skasować) nowych pracowników w tej ewidencji (poprzez funkcje specjalne). Dostępna jest również funkcja importu danych z List płac i Kartoteki rodziny (SM Boss ZATRUDNIENIE). Na podstawie zgromadzonych danych program tworzy Kartę wypłat zasiłków wychowawczych, rodzinnych i pielęgnacyjnych ZUS Z-9
  3. Karta zasiłkowa ZUS Z-17 - formularz ZUS Z-19 (lista wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).
  4. Karta wypłat zasiłków ZUS Z-9 - formularz ZUS Z-18 (lista wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych).

  Pakiet o nazwie ZATR+ WYDRUKI zawiera następujące funkcje:

  1. Zestawienie obniżonych składek na ubezpieczenie zdrowotne - Jest to zestawienie, które mają obowiązek (art.25 ust. 3-5 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia) drukować i przekazywać do właściwego Oddziału NFZ wszystkie firmy zatrudniające nie więcej niż 5 osób i mających pracowników, których składka na ubezpieczenie zdrowotne jest obniżona do wysokości zaliczki na podatek dochodowy. Firmy, które zatrudniają powyżej 5 osób i takich pracowników, mają również obowiązek przekazywać listem poleconym takie zestawienie, ale jedynie w postaci elektronicznej (na dyskietce lub płycie CD). Dla nich program Zatrudnienie Plus umożliwia wygenerowanie, poprzez funkcję Eksportu, pliku o nazwie i w formacie narzuconym przez NFZ. Dane potrzebne do wygenerowania pliku pobierane są bezpośrednio z Kartoteki zarobków z Płac SM-BOSS.
  2. Suma wybranych list płac - za wybrany miesiąc, według miesiąca listy płac lub według miesiąca wypłaty wydruk dla wybranych (poprzez multiwybór) list płac.   [Cennik] [Demo]
   ......................................................................................................................................................................
     BiS FK+ FK Plus    
  Program realizuje funkcje, niedostępne w standardowej wersji systemu SM-BOSS Finanse. Aktualna wersja podzielona jest na dwa pakiety:

  FK+ NARZĘDZIA
  Zawiera funkcje obsługujące rozrachunki oraz przeksięgowania (rozdzielniki kosztów):
  Rozrachunki

 • Kontrola rozrachunków z obrotami, dla wybranej grupy kont
 • Odtwarzanie rozrachunków z tabeli obrotów rocznych w pełni automatyczne lub z weryfikacją każdej transakcji, której brakuje w rozrachunkach Odtwarzanie rozrachunków z tabeli obrotów miesięcznych w pełni automatyczne lub z weryfikacją każdej transakcji, której brakuje w rozrachunkach.

  Przeksięgowania
 • Możliwość definiowania grup kont wejściowych i wyjściowych
 • Możliwość definiowania algorytmów do wykorzystania w kolejnym okresie  

  FK+ KOSZTY
  Zawiera funkcje związane z kosztami:

 • Odtwarzanie kosztów na podstawie obrotów miesięcznych i rocznych
  Funkcja bardzo przydatna w przypadku błędnego lub braku naliczenia kosztów. Osobno można odtwarzać koszty w układzie rocznym oraz w miesięcznym.
 • Analityczne zestawianie kosztów
  Nowy wydruk pozwalający na wykonanie zestawienia będącego podstawą do szczegółowej analizy kosztów. Wydruk tworzony jest na podstawie obrotów rocznych oraz miesięcznych. [Cennik] [Demo]
  ......................................................................................................................................................................
 •    
     BiS ARC - Archiwacja rozrachunków    
  System BiS ARC współpracuje z podsystemem Rozrachunki (Kasa - Bank) oraz obsługą sprzedaży i zakupu systemu SM BOSS. Zadania systemu to:
  1. Przyspieszenie wykonywania operacji związanych z rozrachunkami, dokumentami kasowymi, bankowymi oraz dekretami wynikające z punktów 2 i 3
  2. Zmniejszenie wielkości tabel w bieżącej bazie danych, zawierających rozrachunki, rozliczenia, dekrety
  3. Zachowanie pełnej informacji o stanie tytułów nierozliczonych
  4. Stosunkowo prosty dostęp do danych archiwalnych
    [Cennik] [Demo]
  ......................................................................................................................................................................
     
   
   
  Data ostatniej aktualizacji strony 12/01/2006 FAQ | Formularz | FTP | Kontakt