FAQ Formularz FTP UMOWA PARTNERSKA
Nowości
Strona główna 
 
Oprogramowanie 
Nowości 
Oferta 
Do pobrania 
O Firmie  
Mapa Partnerów 
Praca 
Programy BiS zgodne z SM BOSS v 590

BiS KPR 14-590.
Lista zmian wprowadzonych w tej wersji:
 1. Ewidencja obrotów rocznych według kontrahentów. Ewidencja przedstawia obroty z księgi uporządkowane według kontrahentów, wartości obrotów w zależności od kolumny księgi na którą zostały zapisane kwalifikowane są jako należności lub zobowiązania. Ewidencji towarzyszy odpowiednie zestawienie dostępne z poziomu ewidencji oraz z wydruków księgi.
 2. Kalkulator podatkowy. Kalkulator wylicza podatek na podstawie wartości zapisanych w księdze (w jednym lub wielu oddziałach), w obliczeniach uwzględniane są przychody, koszty oraz odliczenia od dochodu i odliczenia od podatku. Poszczególne elementy są definiowane przez Użytkownika w zależności od potrzeb i struktury księgi.
 3. Tabela stawek podatkowych. Zawiera stawki podatkowe na podstawie których wyliczany jest podatek.
 4. Tabela przychodów, kosztów i odliczeń. Tabela zawiera definicje kolumn księgi, z których obroty klasyfikowane są jako przychody, koszty i odliczenia. W definicji określić można wiele zestawów danych, z których pobierane będą dane.

BiS ARC 13-590.
Lista zmian wprowadzonych w tej wersji:
 1. Odtwarzanie wybranego dokumentu (tytułu) z dowolnego archiwum. Dotychczas odtwarzać można było całe archiwum, nowa funkcja pozwala na odtworzenie wybranego dokumentu będącego tytułem (faktura, dostawa, nota, rozliczenie zaliczki, dokumenty rozliczeniowe) z dowolnego archiwum. Ograniczenie do tytułów jest wymagane z powodu konieczności zachowania spójności danych. Dla faktur i dostaw odtwarzane są również dokumenty powiązane (jeśli istnieją).
 2. Zmiana obsługi dokumentów "rozliczenie zaliczki". Dokument "rozliczenie zaliczki" (sprzedaż lub zakup) składa się fizycznie z dwóch dokumentów, z których jeden jest związany z dokumentem sprzedaży lub zakupu, a drugi z odpowiednim dokumentem zapłaty. Dokumenty są archiwowane i odtwarzane zawsze parami, "w komplecie".
 3. Obsługa dokumentów rozliczeniowych (definiowane przez Użytkownika). Od wersji 590 SM-BOSS w rozrachunkach można zdefiniować własne typy dokumentów, interpretowanych w systemie jako tytuły. W prezentowanej wersji modułu BiS Arc dokumenty takie są uwzględnione podczas archiwacji i odtwarzania.
 4. Obsługa nowych indeksów wprowadzonych w wersji 590 systemu SM-BOSS dla zbioru DOKOBROT.

  Pozostałe moduły zostały przystosowane do współpracy z SM-BOSS w wersji 590.

BiS 007, wersja 1.4.7.1

Od dnia 2009-01-23 dostępna jest nowa wersja programu BiS 007. Lista zmian wprowadzonych w tej wersji:

 1. Algorytmy dla nowych wersji formularzy PIT 11(16), PIT 40(16) i VAT 7(10)

 2. Rozszerzone kryteria wydruku VAT 7 na podstawie danych z Zakupu i Sprzedaży SM-BOSS takie jak: rodzaj faktury, pochodzenie, grupy sprzedaży/zakupu, rozliczenie zakupu, dodatkowo istnieje możliwość wskazania, czy wybrane wartości mają być uwzględnione, czy pominięte w obliczeniach.

 3. Możliwość wydrukowania formularza VAT 7 (podstawie danych z Zakupu i Sprzedaży SM-BOSS) dla kilku wskazanych oddziałów danych.

 4. Weryfikacja bazy danych zestawu jest przeprowadzana przy odwołaniu do tego zestawu, a nie tylko podczas wyboru zestawu.

Bis Zatrudnienie Plus wersja 570

Od dnia 2008-01-22 dostępna jest nowa wersja programu BiS Zatrudnienie Plus. Lista zmian wprowadzonych w tej wersji:

 1. Współpraca z SM-BOSS w wersji 570

 2. Rozszerzenie sekcji WYDRUKI o nową funkcjonalność: ŁĄCZENIE PRACOWNIKÓW DO WSPÓLNEGO PITa. Funkcja ta pozwala na wydrukowanie jednego sumarycznego formularza PIT-11 lub PIT-40 dla wybranych "multiwyborem" kilku pracowników (możliwe jest zaznaczenie kilku pracowników z kilku różnych zestawów danych).

BiS KPR - Nowa wersja programu

Od dnia 2007-10-25 dostępna jest nowa wersja programu. Lista zmian wprowadzonych w tej wersji:

 1. Przystosowanie do przepisów obowiązujących w roku 2007 dotyczących likwidacji kolumny 12 "Koszty reprezentacji i reklamy" w Księdze Przychodów i Rozchodów. Program dopuszcza pracę w dwóch trybach:

  a) Kontynuacja prowadzenia księgi w dotychczasowej formie, ale z wyłączeniem zapisów w kolumnie 12. Program kontroluje zapisy do księgi i sygnalizuje transakcje przypisane do kolumny 12. Kontrola jest przeprowadzana podczas wprowadzania zapisów do paczki, w czasie kontroli paczki oraz w czasie zapisu paczki do księgi.

  b) Z księgi usuwana jest kolumna 12, a kolejne kolumny są przenumerowane (13 na 12, 14 na 13 itd). Opcja ta jest możliwa tylko wówczas, gdy nie istnieją zapisy na kolumnie 12.

  Działaniem programu w tym zakresie steruje opcja "Dostosowanie księgi do przepisów obowiązujących w roku 2007", dostępna z poziomu Administracja->Parametry systemu. Przed wykonaniem operacji przeprowadzana jest kontrola istnienia zapisów na kolumnie 12, jeśli takowe istnieją zmiana nie jest możliwa do przeprowadzenia. Wykonanie funkcji pociąga za sobą przeniesienie zapisów z kolumn od 13 do 16 na kolumny od 12 do 15, usunięcie dotychczasowej kolumny 12 zatytułowanej "Koszty reprezentacji i reklamy" z wydruku księgi oraz zmianę w definicji kolumn księgi polegajacą na przeniesieniu nazw kolumn od 13 do 16 na kolumny od 12 do 15.

  Uwaga ! Operacja ta jest niedwracalna.

 2. Rozbudowa zestawień Do zestawień obrotów sumarycznych (Suma obrotów z księgi i Zestawienie obrotów z podsumowaniem) dodano opcję wydruku syntetycznego.

 3. Powtórne zamknięcie roku Wprowadzono funkcję powtórnego zamknięcia roku z poziomu danych archiwalnych. Funkcja jest dostępna tylko z zamkniętego roku poprzedzającego rok bieżący. Funkcja wylicza nową wartosć remanentu początkowego i pozwala na jej aktualizację w roku bieżącym.
BiS ST - Nowa wersja programu

Od dnia 16.10.2006 dostepna jest aktualizacja programu BiS ST do wersji 12-545. Koszt aktualizacji programu wynosi 200 zł netto dla wersji 6 i nowszych oraz 300 zł netto dla wersji 5 i starszych. Zmiany wprowadzone w wersji są następujące:

Upgrade BiS ST 12-545

Specyfikacja zmian:

 1. Numer inwentarzowy-  Wydłużenie pola Numer inwentarzowy z 6 do 11 znaków. Upgrade wydłuża to pole uzupełniając spacjami z lewej strony lub zerami, jeśli krótszy numer był poprzedzony zerami.

 2. Tabela typów dokumentów-  Dodanie do typu dokumentu pola określającego symbol formularza. Symbol ten wchodzi w skład nazwy formularza podłączonego do dokumentu o danym typie. Nazwa formularza składa się ze znaków "{ST", symbolu formularza oraz słowa "FORM". Jeśli symbol formularza jest pusty, program weźmie skrót oparty na klasyfikacji dokumentu (PR-przyjęcie, RO-rozchód, MM-przeniesienie, ZW-zmiana wartości, KU-korekta umorzeń, KB-korekta biegłego, ZD-zmiana danych). Symbol formularza jest daną do wprowadzenia w ewidencji typów dokumentów (Administracja, Tabele pomocnicze). Na przykład wpisanie symbolu "PT" spowoduje, że przed wydrukiem formularza danego typu program będzie szukał formularza o nazwie "{STPTForm".

 3. Obsługa funduszy działalności- Wyodrębnienie parametru jako osobnego punktu menu Parametrów systemu.

 4. Plan amortyzacji  

  a. Nowa ewidencja, z wyszczególnieniem grupy, działu, osoby odpowiedzialnej, stanu, daty przyjęcia i daty likwidacji środka trwałego. Pierwsze otwarcie tabeli po upgradzie uzupełnia wartości tych pól sięgając do ewidencji środków trwałych.

  b. Z uwagi na problemy z uporządkowaniem baz pod ADS została zmieniona kolejność wyświetlania zapisów. Dotychczas zapisy wyświetlane były w ewidencji od daty najmłodszej (na górze w lewej części ekranu) do najstarszej (ku dołowi w lewej części ekranu). Teraz wyświetlane od daty najstarszej (na górze w lewej części ekranu) do najmłodszej (ku dołowi w lewej części ekranu), ale dla ułatwienia wskaźnik jest ustawiony zawsze na datę najmłodszą.

  c. Obsługa klawiszy Ctrl+Down (działa jak "N"- następny środek trwały), Ctrl+Up (działa jak ""P"- poprzedni środek trwały), Ctrl+PgDn (skok o 15 środków do przodu), Ctrl+PgUp (skok o 15 środków do tyłu), Ctrl+End (ostatni środek trwały), Ctrl+Home (pierwszy środek trwały).

  d. Obsługa jednorazowej premii amortyzacyjnej w planie amortyzacji (funkcja specjalna pozwalająca na wpisanie jednorazowej premii w ubiegłych latach).

  e. Dotychczasowy parametr "Dokumenty-domyślnie aktualizacja planu amortyzacji" został wyodrębniony jako osobny punkt menu Parametrów systemu i zmienił znaczenie na "Obsługa Planu amortyzacji". Jeśli parametr jest zaznaczony, w menu Operacje okresowe widoczny jest punkt "Plan amortyzacji", a wszystkie dokumenty aktualizują Plan amortyzacji.

  f. Nowa funkcja generowania planu amortyzacji z możliwością uwzględnienia istniejących dokumentów. Funkcja generuje Plan od nowa.

  g. Możliwość wygenerowania Planu amortyzacji z poziomu funkcji Zamknięcie roku. Po zamknięciu roku pojawia się pytanie, czy wygenerować Plan amortyzacji. Po odpowiedzi twierdzącej program generuje Plan amortyzacji na nowy rok.

  h. Wydruk Planu amortyzacji na rok- do zakresu dodano Grupa od do, uporządkowanie wg grup, wg numeru inwentarzowego, na zestawieniu dodano datę przyjęcia. Możliwy jest wydruk Planu amortyzacji na lata późniejsze niż rok bieżący. Do podsumowania ogólnego dodano podsumowanie wartości środków z grup 0-9 KRST i podsumowanie Wartości niematerialnych i prawnych.

  i. Wydruk Planu amortyzacji- Stan na dzień- zestawienie planu w innym układzie niż Plan na rok. Możliwe ujęcie na zestawieniu amortyzacji księgowej i podatkowej jednocześnie. Możliwe zestawienie na lata późniejsze. Do podsumowania ogólnego dodano podsumowanie wartości środków z grup 0-9 KRST i podsumowanie Wartości niematerialnych i prawnych.

 5. Operacje okresowe

  a. Anulowanie zamknięcia roku- Nowa funkcja w Operacjach okresowych, umożliwiająca przywrócenie stanu sprzed zamknięcia roku. Funkcja da się wykonać, jeśli aktualnym okresem przetwarzania jest początek roku obrachunkowego.

  b. Zamknięcie okresu dla środków zlikwidowanych i Anulowanie zamknięcia okresu dla środków zlikwidowanych- Nowe funkcje w Operacjach okresowych, dostępne jedynie wówczas, gdy wybrano roczne dokonywanie odpisów. Przy rocznym dokonywaniu odpisów ("budżetówka") zaistniała potrzeba naliczenia odpisów dla środków zlikwidowanych w trakcie okresu (roku) i wyliczenia aktualnej wartości w celu przekazania zlikwidowanego środka trwałego.

  c. Dodano nowy parametr Blokada operacji Anulowania (Administracja-> Parametry systemu-> Parametry przetwarzania). Jeśli parametr zaznaczony, wówczas w menu Operacje okresowe nie widoczne opcje: Anulowanie zamknięcia okresu, Anulowanie zamknięcia okresu dla środków zlikwidowanych (przy rocznym dokonywaniu odpisów), Anulowanie zamknięcia roku.

 6. Inwentaryzacja  

  a. Wyodrębnienie parametrów inwentaryzacji jako osobny punkt menu Parametrów systemu.

  b. Dodano nowy parametr Uporządkowanie w kartotece Inwentaryzacji. Po wejściu do ewidencji uporządkowanie ustala się na określone w parametrach.

  c. Dodano nowe pole Nazwisko. Do tej pory uporządkowanie w kartotece Inwentaryzacji odnosiło się do numeru ewidencyjnego osoby odpowiedzialnej za środek trwały. Pierwsze otwarcie tabeli po upgradzie uzupełnia wartość tego pola sięgając do tabeli osób odpowiedzialnych.

  d. Możliwość utworzenia drugiej inwentaryzacji na ten sam dzień. Dodano nowe pole Symbol, domyślnie "01". Razem z datą tworzy jednoznaczny identyfikator inwentaryzacji.

  e. Możliwość utworzenia nowej inwentaryzacji, podczas gdy poprzednia inwentaryzacja nie została zatwierdzona.

  f. Dodano uporządkowanie na Grupę i Numer inwentarzowy.

  g. Do wydruków Arkusz spisu z natury i Rozliczenie inwentaryzacji dodano zakres i możliwość uporządkowania na Grupę.

 7. Ubezpieczenia

  a. Wyodrębnienie parametrów ubezpieczeń jako osobny punkt menu Parametrów systemu.

  b. Z uwagi na problemy z uporządkowaniem baz pod ADS została zmieniona kolejność wyświetlania zapisów. Dotychczas zapisy wyświetlane były w ewidencji od daty najmłodszej (na górze w lewej części ekranu) do najstarszej (ku dołowi w lewej części ekranu). Teraz wyświetlane od daty najstarszej (na górze w lewej części ekranu) do najmłodszej (ku dołowi w lewej części ekranu), ale dla ułatwienia wskaźnik jest ustawiony zawsze na datę najmłodszą.

  c. Obsługa klawiszy Ctrl+Down (działa jak "N"-" następny środek trwały), Ctrl+Up (działa jak "P"- poprzedni środek trwały), Ctrl+PgDn (skok o 15 środków do przodu), Ctrl+PgUp (skok o 15 środków do tyłu), Ctrl+End (ostatni środek trwały), Ctrl+Home (pierwszy środek trwały).

  d. Przypominanie o końcu umowy i o terminie płatności składki. Jeśli w parametrach Administracja-> Parametry systemu-> Ubezpieczenia-> Sposoby przypominania określono sposób i okres przypominania o ubezpieczeniach, to zaraz po wejściu do programu następuje sprawdzenie, czy istnieje umowa, o której końcu i/lub terminie płatności kolejnej składki należy przypomnieć. Jeśli tak, to przypomnienie to następuje w formie komunikatu-okna. Wciśnięcie klawisza Esc lub Enter powoduje zamknięcie okna. Kontrolę końców umów i płatności składek na podstawie warunków podanych w parametrach lub innych warunków można przeprowadzić jeszcze z poziomu Administracji-> Parametry systemu-> Ubezpieczenia-> Kontrola końca umów i płatności składek lub z poziomu ewidencji ubezpieczeń, jako funkcja specjalna (Shift+F5).

  e. Wyznaczanie nowych terminów płatności składek-z poziomu Administracji-> Parametry systemu-> Ubezpieczenia->Wyznaczanie nowych terminów płatności lub z poziomu ewidencji ubezpieczeń, jako funkcja specjalna (Shift+F3) można wyznaczyć następne terminy płatności składek (takie, które określają daty większe niż data systemowa) dla tych umów, które się jeszcze nie skończyły (data końca umowy jest większa niż data systemowa). Dla konkretnej umowy można wyznaczyć nowy termin płatności składki poprzez wciśnięcie klawisza TAB na polu TERMIN podczas Aktualizacji.

 8. Ewidencja dokumentów

  a. Wyodrębnienie parametru Numeracja dokumentów w ramach roku jako osobnego punktu menu Parametrów systemu.

  b. Z uwagi na problemy z uporządkowaniem baz pod ADS została zmieniona kolejność wyświetlania zapisów. Dotychczas zapisy wyświetlane były w ewidencji od daty najmłodszej (na górze w lewej części ekranu) do najstarszej (ku dołowi w lewej części ekranu). Teraz wyświetlane od daty najstarszej (na górze w lewej części ekranu) do najmłodszej (ku dołowi w lewej części ekranu), ale dla ułatwienia wskaźnik jest ustawiony zawsze na datę najmłodszą.

  c. Ewidencja dokumentów z poziomu Kartoteki Środków trwałych (poprzez klawisz F4) - Obsługa klawiszy Ctrl+Down (działa jak "N"-następny środek trwały), Ctrl+Up (działa jak "P"- poprzedni środek trwały), Ctrl+PgDn (skok o 15 środków do przodu), Ctrl+PgUp (skok o 15 środków do tyłu), Ctrl+End (ostatni środek trwały), Ctrl+Home (pierwszy środek trwały).

  d. Możliwość dopisania dokumentu z samą datą, co dokument przyjęcia.

 9. Ewidencja odpisów amortyzacyjnych

  a. Z uwagi na problemy z uporządkowaniem baz pod ADS została zmieniona kolejność wyświetlania zapisów. Dotychczas zapisy wyświetlane były w ewidencji od roku/miesiąca najmłodszych (na górze w lewej części ekranu) do najstarszych (ku dołowi w lewej części ekranu). Teraz wyświetlane od roku/miesiąca najstarszych (na górze w lewej części ekranu) do najmłodszych (ku dołowi w lewej części ekranu), ale dla ułatwienia wskaźnik jest ustawiony zawsze na rok/miesiąc najmłodsze.

  UWAGA! W algorytmie AKT-OFFLINE (jeśli jest wykorzystywany) zbiór indeksowy AMORT3.NTX należy zmienić na AMORTR.NTX.

  b. Obsługa klawiszy Ctrl+Down (działa jak "N"- następny środek trwały), Ctrl+Up (działa jak "P"- poprzedni środek trwały), Ctrl+PgDn (skok o 15 środków do przodu), Ctrl+PgUp (skok o 15 środków do tyłu), Ctrl+End (ostatni środek trwały), Ctrl+Home (pierwszy środek trwały).

  c. Dodano nowy parametr Widok ewidencji (Administracja-> Parametry systemu-> Parametry kartotek). Po wejściu do ewidencji widok ustala się na określony w parametrach.

 10. Ewidencja środków trwałych

  a. Wyodrębnienie parametrów kartotek jako osobny punkt menu Parametrów systemu, do którego przeniesiono nazwy pól rezerwowych.

  b. Usunięcie pól: Wartość po przeszacowaniu, Umorzenie po przeszacowaniu.

  c. Dodano nowy parametr Uporządkowanie w kartotece (Administracja-> Parametry systemu-> Parametry kartotek). Po wejściu do ewidencji uporządkowanie ustala się na określone w parametrach.

  d. Dodano nowy parametr Powtórzenie wartości pól przy wprowadzaniu BO (Administracja-> Parametry systemu-> Parametry kartotek). Jeśli parametr zaznaczony, podczas wprowadzania BO dane następnego środka trwałego zostaną domyślnie wypełnione informacjami wprowadzonymi do poprzedniego środka trwałego.

 11. Ewidencja danych rocznych

  a. Z uwagi na problemy z uporządkowaniem baz pod ADS została zmieniona kolejność wyświetlania zapisów. Dotychczas zapisy wyświetlane były w ewidencji od roku najmłodszego (na górze w lewej części ekranu) do najstarszego (ku dołowi w lewej części ekranu). Teraz wyświetlane od roku najstarszego (na górze w lewej części ekranu) do najmłodszego (ku dołowi w lewej części ekranu), ale dla ułatwienia wskaźnik jest ustawiony zawsze na rok najmłodszy.

  b. Obsługa klawiszy Ctrl+Down (działa jak "N"- następny środek trwały), Ctrl+Up (działa jak "P"-poprzedni środek trwały), Ctrl+PgDn (skok o 15 środków do przodu), Ctrl+PgUp (skok o 15 środków do tyłu), Ctrl+End (ostatni środek trwały), Ctrl+Home (pierwszy środek trwały).

 12. Zestawienia

  a. Wydruki z Kartoteki ST, Wydruk stanów umorzenia- Nowe zestawienie, zawierające kolumny: Grupa, Nr inwentarzowy, Rodzaj, Stawka, Współczynnik, Umorzenie BO, Umorzenie narastająco, Wartość brutto, Wartość netto, % umorzenia. Uporządkowanie wg grup, filtr: Rok, zakres grup, data przyjęcia. Specyfikacja, sumaryczny.

  b. Zestawienia roczne, Wydruk środków całkowicie umorzonych w roku - Nowe zestawienie środków całkowicie umorzonych w roku, w podziale na grupy lub działy, specyfikacja lub sumarycznie, tylko zlikwidowane, niezlikwidowane lub wszystkie.

  c. Wyodrębnienie parametrów wydruków jako osobny punkt menu Parametrów systemu.

  d. Dodano nowy parametr W podsumowaniach podział na grupy 0-9 i WNiP (Administracja-> Parametry systemu-> Parametry wydruków). Jeśli parametr jest zaznaczony, w podsumowaniach wydruków, wszędzie tam, gdzie ma to sens, dodano dodatkowo podział na sumę dla środków z grupy 0-9 i sumę dla środków WNiP (wartości niematerialnych i prawnych).

  e. Dodano nowy parametr Dodatkowy filtr we wszystkich zakresach (Administracja-> Parametry systemu-> Parametry wydruków). Jeśli Użytkownik wybierze tu jedno z pól z Kartoteki Środków trwałych, to w wydrukach (wszędzie gdzie ma to sens) może nałożyć dodatkowe ograniczenie na wydruk tak, aby do wydruku wybrane były informacje o tych środkach trwałych, dla których określone pole ma konkretną wartość. Dla wartości pustej do wydruku brane wszystkie środki.

   

   

BiS ARCHIWACJA - Nowa wersja programu

Z dniem 08.05.2006 została skierowana do sprzedaży nowa wersja programu BiS ARCHIWACJA (12.540).
Zawiera ona bardzo potrzebne rozszerzenie - ewidencje dostaw i faktur.
Ewidencja ta pozwala na szukanie potrzebnych dokumentów oraz przeglądanie ich naglówków i pozycji, znajdujących się w zbiorach zarchiwizowanych dokumentów. Opis programu BiS Archiwacja znajduje się w sekcji >Oprogramowanie<
Cennik w sekcji >Oferta<
NOWA WERSJA PROGRAMU BIS KSIĘGI INWENTARZOWE

Od dnia 11.01.2006, dostepne są aktualizacje naszych programów dostosowane do nowej wersji SM-BOSS 5.40.

Dostępna jest już nowa wersja programu BiS KSI (12.540), zawierająca wiele istotnych rozszerzen oraz udoskonalen. Koszt aktualizacji programu do wersji 12.540 wynosi 100 zł netto. Zmiany wprowadzone w wersji są następujące:

 1. Zmiana ilości na 0 (zero) środków rozchodowanych – Do tej pory w ewidencji Ksiąg inwentarzowych dla środka rozchodowanego wyświetlala się ilość środka sprzed daty rozchodu. Ilość ta zostala teraz zmieniona na 0 (zero), zgodnie ze stanem faktycznym.
 2. Usunięcie wiodących spacji numeru inwentarzowego – Upgrade usuwa wiodące spacje (z lewej strony) numeru inwentarzowego. Zmiana ta zostala dokonana ze względu na trudności w wyszukiwaniu środków niskocennych oraz ze względu na możliwość zmiany dlugości numeru inwentarzowego (o czym poniżej).
 3. Inteligentna podpowiedz numeru inwentarzowego – Podczas tworzenia domyślnego numeru inwentarzowego program sprawdza, czy ostatni numer byl uzupelniony z przodu zerami i jeśli tak, domyślny numer również uzupelnia zerami z przodu. Przypominam, że numer inwentarzowy można budować z prefiksu (części alfanumerycznej lub numerycznej) i numeru wlaściwego. W celu uzyskania w podpowiedzi kolejnego numeru inwentarzowego dla danego prefiksu należy w polu Numer inwentarzowy wpisać ten prefiks, a następnie wcisnąć klawisz TAB.
 4. Dodatkowy numer dokumentu - Do parametrów systemu dodano parametr "Obsluga dodatkowego numeru dokumentu" oraz możliwość zdefiniowania skladników, które powinny wejść w sklad prefiksu numeru. Numeracja dokumentów w ramach typu dokumentu, dzialu, grupy, (ewentualnie roku). Poszczególne elementy oddzielone ‘/’. Jeśli "obsluga dodatkowego numeru dokumentu" nie będzie zaznaczona, na ekranie i wydrukach dodatkowy numer dokumentu nie będzie widoczny, a program będzie dzialal, jak gdyby dodatkowego numeru dokumentu nie bylo. Jeśli "obsluga dodatkowego numeru dokumentu" będzie zaznaczona, podczas dopisywania dokumentu domyślnie wypelni się dodatkowy numer, który będzie drukowany na formularzach i zestawieniach. Wypelnienie tego numeru nastąpi dopiero po wpisaniu Grupy przy dokumencie przyjęcia lub po wpisaniu daty dokumentu przy dokumentach pozostalych. Dodatkowy numer dokumentu będzie drukowany zamiast oryginalnego numeru dokumentu na formularzach oraz na zestawieniu Ruch środków w okresie. W przypadku, gdy dodatkowy numer dokumentu pozostanie niewypelniony, drukowany będzie numer oryginalny. Po wpisaniu początkowych znaków i wciśnięciu klawisza TAB podczas edycji program udzieli podpowiedzi budując na nowo dodatkowy numer dokumentu. W przypadku niektórych operacji Przesunięcia, w wyniku których powstają dwa dokumenty: Przesunięcia i Przyjęcia, Przesunięcia i Rozchodu, Przyjęcia i Rozchodu lub dwa dokumenty Przesunięcia, a także w przypadku dokumentów Inwentaryzacji powstającym "w tle" dokumentom dodatkowe numery nadawane są w sposób automatyczny (można go sobie oczywiście zmienić potem, podczas Aktualizacji).
 5. Dokument przychodu - Na ekranie i wydruku formularza dokumentu przychodu jest wyświetlany (drukowany) napis ‘zewnętrzny’/’wewnętrzny’ (przyjęcia zewnętrzne – dokumenty zakupu, przyjęcia wewnętrzne – powstale w wyniku przesunięcia).
 6. Arkusz spisu z natury - Do zakresu wydruku dodano pytanie o ilość wolnych linii (domyślnie 10) dopisanych na koncu zestawienia, aby mieć możliwość wpisania nowych pozycji. Na koncu wydruku dodatkowa, wskazana w zakresie, ilość wolnych linii. Do naglówka wydruku dodano Numer i kropeczki. Na koncu dodano miejsce na podpisy osób materialnie odpowiedzialnych i komisji inwentaryzacyjnej.
 7. Zestawienie inwentaryzacji – Do zakresu wydruku dodano kolumny: "Tylko różnica" (opcjonalnie do "Ilość aktualna i Ilość spisana") oraz opcjonalnie "Cena" i "Wartość".
 8. Szukaj w ewidencji Ksiąg inwentarzowych – Latwa i szybka możliwość sprawdzenia danego środka wyposażenia tzn. aktualną ilość i cenę, poprzez podanie dzialu, grupy. Szukane pola: Dzial, Grupa, Numer inwentarzowy, w wyniku uzyskuje się: Nazwa, Ilość, Cena, Wartość.
 9. Opcjonalna dlugość Numeru inwentarzowego i Dodatkowego numeru dokumentu – W Administracji, w Parametrach systemu, w Parametrach kartotek dodano dwa nowe parametry: dlugość numeru inwentarzowego i dlugość dodatkowego numeru dokumentu. Wpisana wartość musi być większa od 0 i mniejsza lub równa 20. Program bez problemów przyjmie wpisanie wartości większej niż poprzednia, natomiast przy wpisaniu wartości mniejszej niż poprzednia przejdzie przez calą ewidencję ksiąg i przez ewidencję dokumentów i sprawdzi, czy każdy numer, nie licząc koncowych spacji z prawej strony, ma dlugość mniejszą lub równą jak nowa dlugość proponowana w parametrze i jeśli znajdzie choć jeden numer dluższy, nie zgodzi się na taką zmianę.
 10. Zmiana kolejności wyświetlania dokumentów - Z uwagi na problemy z uporządkowaniem baz pod ADS zostala zmieniona kolejność wyświetlania dokumentów. Dotychczas dokumenty wyświetlane byly w ewidencji od daty najmlodszej (na górze w lewej części ekranu) do najstarszej (ku dolowi w lewej części ekranu). Teraz dokumenty wyświetlane są od daty najstarszej (na górze w lewej części ekranu) do najmlodszej (ku dolowi w lewej części ekranu), ale dla ulatwienia wskaznik jest ustawiony zawsze na datę najmlodszą.
 11. Blokada daty dokumentu - W Administracji, w Parametrach systemu, Parametrach kartotek dodano możliwość kontrolowania daty dokumentu w ten sposób, aby nie pozwolić na wprowadzenie daty dokumentu starszej niż data blokady. Jeśli data blokady jest pusta, nie ma kontroli daty dokumentów. Jeśli wprowadzono datę blokady daty dokumentów, to podczas dopisywania/aktualizacji dokumentów program będzie weryfikowal datę dokumentu z datą blokady i nie pozwoli na dopisanie lub zmianę daty dokumentu na datę wcześniejszą niż blokada. Po wciśnięciu klawisza TAB do pola wpisze się domyślnie ostatni dzien miesiąca poprzedniego niż data systemowa.
 12. Formularz dokumentu przyjęcia – Formularz zmniejszono tak, aby zmieścil się na polówce kartki A4 poprzez zmniejszenie miejsca na opis.
 13. Formularz dokumentu przesunięcia – Na formularzu wyodrębniono osobną linię z ilością, ceną i wartością środka.
 14. Formularz dokumentu inwentaryzacji – Na formularzu dodano linię z informacją, czy to rozchód, czy przychód, różnicę inwentaryzacyjną, cenę i wartość środka.
 15. Dokument likwidacji – Na ekranie i formularzu zmieniono nazwę na Dokument rozchodu. Ogólnie, w calym programie, na ekranie i wydrukach slowo likwidacja zastąpiono slowem rozchód.
 16. Historia środka niskocennego – Do ewidencji Ksiąg inwentarzowych dodano nowy wydruk (po wyborze opcji Wydruk) zawierający historię środka aktualnie wyświetlonego na ekranie.
 17. Przeniesienie pelnej ilości środka na nowy, nieistniejący dotąd numer inwentarzowy – W wyniku takiej operacji powstają dwa dokumenty: rozchodu dla środka, z którego przenosimy pelną ilość i przyjęcia dla środka, na który przenosimy. W poprzedniej wersji programu powstawal jeden dokument przeniesienia. Przeniesienie pelnej ilości środka na nowy numer program traktowal jako zmianę numeru inwentarzowego, analogicznie, jak przy zmianie osoby, miejsca, grupy czy dzialu.
 18. Wydruk Rozliczenie inwentaryzacji – Zamiast "Podpisy komisji" zamieszczono "Podpis osoby odpowiedzialnej".
 19. Wydruk Ruch środków w okresie – W przypadku inwentaryzacji program pokazuje różnicę konkretną ilość zaprzychodowanego środka lub rozchodowanego zamiast ilości spisanej w trakcie inwentaryzacji.
 20. Kontrola daty dokumentu – Program sprawdza i nie dopuszcza do dopisania dokumentu z datą pózniejszą niż data systemowa. Program kontroluje również datę przyjęcia środka niskocennego, datę likwidacji oraz daty określające zakres wydruków i szukania dokumentów. W przypadku stwierdzenia, że data w polu jest większa niż data systemowa program ostrzega wyświetlając stosowny komunikat, jednak dopuszcza taką sytuację i pozwala taką datę zatwierdzić.
 21. Import środków trwalych z BiS ST – Jeśli Użytkownik posiada program BiS ST i środki trwale są w tym samym zestawie danych, co Księgi inwentarzowe, to można skorzystać z nowej funkcji w Administracji slużącej do przeniesienia środka z ewidencji środków trwalych do ewidencji ksiąg inwentarzowych. Funkcja ta daje do wyboru niezlikwidowane środki trwale o wartości nie większej niż 3500 zł i stawce amortyzacyjnej 0 lub 100. Po zatwierdzeniu wyboru klawiszem Enter pojawia się menu, a w nim ewidencja środków wybranych do przeniesienia (wraz ze zmianą numeru inwentarzowego możliwa jest równocześnie zmiana grupy i dzialu) - * przy tej opcji oznacza, że numer inwentarzowy stanowi duplikat w bieżącym zestawie, oraz funkcja przenoszenia środków. Przeniesienie środka do ewidencji ksiąg inwentarzowych polega na dopisaniu go do kartoteki i utworzenie dla niego dokumentu przyjęcia z datą systemową jako datą dokumentu i kolejnym numerem. Historia środka nie zostaje przeniesiona do BiS KSI. Przy przenoszeniu można zaznaczyć opcję, która pozwoli usunąć calkowicie środek trwaly z ewidencji środków trwalych programu BiS ST.
Programy BiS dostosowane do wersji 5.40 SM-BOSS

Od dnia 11.01.2006, dostepne są aktualizacje naszych programów dostosowane do nowej wersji SM-BOSS 5.40.

UWAGA!

Należy stosowac z wersją 5.40 SM-BOSS odpowiadające im wersje naszych programów, gdyż w przypadku stosowania starszych wersji naszych programów, mogą nastepowac upadki, związane ze zmianami struktur bibliotecznych (np. zmiana obslugi pola nr użytkownika). Dodatkowo w programie BiS KPR wersja 11.540 zostały wprowadzone nastepujące zmiany: -aktualizacja scieżek do algorytmów -wprowadzenie podpowiedzi w Ewidencji Kolimn Ksiegi z Definicji Kolumn Ksiegi -rozszerzenie struktury tabeli (wraz z obslugą) o pole NAZWAKOL, które pozwala na zakladanie poprzez algorytm zapisu do ksiegi, nowych kolumn w ksiedze. Przypominamy, że poza programem BiS ZATR+ (platna wersja lub abonament), podkladanie nowych wersji jest bezplatne (BiS ARC od wersji 7, BiS ST od wersji 5).
Nowe zasady sprzedaży upgrade programu ZATRUDNIENIE +

Przejscie na nowe wersje (upgrade) wraz z wersją 5.40 ZATR+ jest płatne. Proponujemy dwie formy rozliczania - abonament roczny lub pojedyncza platnosc za każdy upgrade.

Ceny rocznych abonamentów są nastepujące:
50,00 zł netto za wersje podstawową (jeden moduł) ZATR +
80,00 zł netto za dwa moduły ZATR+
110, 00 zł netto za calosc.

Ceny pojedynczych upgradów są nastepujące:
30,00 zł netto za wersje podstawową (jeden moduł) ZATR +
50,00 zł netto za dwa moduły ZATR +
70, 00 zł netto za calosc.

Zmiany wprowadzone w wersji 5.40 ZATR+

a) Dostosowanie do nowych struktur ZATRUDNIENIA SM-BOSS
b) W opcji System dofinansowania SOD, funkcja "Globalna aktualizacja daty konca umowy" zostala zmieniona na "Globalna aktualizacja danych pracowników" i rozszerzyla zakres swojego dzialania. Przed wywolaniem funkcji pojawia sie okienko z możliwoscią zaznaczenia/odznaczenia, czego zmiana ma dotyczyc:
[X] Data konca umowy
[X] Stopnie niepelnosprawnosci
[X] Dane adresowe

Aktualizacje można przeprowadzic dla wszystkich pracowników z ewidencji SOD lub istnieje możliwosc zaznaczenia niektórych pracowników, dla których ma byc aktualizacja. Funkcja polega na pobraniu odpowiednich danych z Kartoteki pracowników Kadr i aktualizacji nimi danych w ewidencji SOD.

Najnowsza wersja Zatrudnienie + (540.001)

Powstała nowa wersja naszego programu Zatrudnienie + (540.001) odkryj jeszcze szersze możliwości naszego programu
BiS ST MINI

Najnowsza, specjalna, tańsza wersja programu BiS ST-BiS ST MINI. Pod względem użytkowym oba programy są identyczne, program BiS ST MINI różni się tylko jednym ograniczeniem-do kartoteki można wprowadzić max. 50 środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Cena programu wynosi 500 zł netto (w wersji ADS 650 zł netto).
Zapraszamy do pobierania wersji>demo<
BiS KSI-nowy produkt firmy BiS Systemy Informatyczne s.c.

Do sprzedaży został skierowany nowy produkt firmy BiS Systemy Informatyczne s.c., program nazwa się BiS KSI (Księgi inwentarzowe). Z jego pomocą każda firma może prowadzić ewidencję środków trwałych niskiej wartości lub innego wyposażenia, którego stan jest rejestrowany w przedsiębiorstwie. Rejestracja obrotu środkami (wyposażeniem) odbywa się za pomocą odpowiednich dokumentów, można też wykonać inwentaryzację lub wydrukować nalepki identyfikujące na sprzęt.
Cena programu wynosi 500 zł netto (w wersji ADS 650 zł netto), dla dotychczasowych Użytkowników programu BiS środki Trwałe program dostępny jest w specjalnej cenie 400 zł netto (w wersji ADS 500 zł netto).
Zapraszamy do pobierania wersji>demo<
Kolejne nowości w 007

Dnia 29.10.2004 została udostępniona nowa wersja programu BiS 007, w której dodano dwa nowe formularze z algorytmami:

 • Bilans
 • Rachunek Zysków i Strat

  Algorytmy do formularzy przygotowane są na podstawie planu kont firmy handlowej. Informujemy, ze pakiet zwierający program do obsługi formularzy (pobieranie danych z SM-BOSS) oraz zawierający licencje na formularze F01, Bilans oraz RZiS kosztuje tylko 300 zł netto.
 • Nowa wersja 007

  Została udostepniona nowa wersja programu BiS 007 (1.2.2.1) uzupełniona o możliwość wydruku formularzy INTRASTAT na podstawie wygenerowanego z systemu SM-BOSS pliku XML. Formularze INTRASTAT Przywóz i Wywóz kosztują Użytkownika po 25 zł netto. Dodatkowo został zaktualizowany formularz F01 - dostępny jest teraz w wersji sprawozdania obowiązującego w 2004 roku.
  ZATRUDNIENIE + SOD

  1. Pakiet Podstawowy (NARZĘDZIA) programu ZATRUDNIENIE + został rozszerzony o system dofinansowania SOD. Funkcja ta pozwala na wygenerowanie na podstawie danych z SM-BOSS plików do importu przez program SOD-OFFLINE. Klienci, którzy mają wykupiony pakiet Podstawowy (NARZĘDZIA) Zatrudnienia + nie muszą dokonywać żadnych dodatkowych opłat - po ściągnięciu programu będą mogli korzystać z systemu dofinansowania SOD.

  Środki Trwałe-najnowsza wersja

  1. Do dystrybucji trafiła najnowsza wersja (nr 7.0.002) programu Środki Trwałe, która uwzględnia wyliczanie jednorazowej premii amortyzacyjnej. Podczas dopisywania środka trwałego należy wybrać amortyzację jednorazową, następnie określić stawkę (np. 30%) i współczynnik. Program powinien naliczyć amortyzację za miesiąc bieżący lub następny (w zależności od ustawienia parametru w Administracji "Termin umorzenia jednorazowego"), a potem do końca roku nie powinien już umarzać. Funkcja Zamknięcie roku zmienia temu środkowi rodzaj amortyzacji na liniowy, a współczynnik na 1.

  2. Do sposobów likwidacji środka trwałego dodano "Fizyczna likwidacja".

   
  Data ostatniej aktualizacji strony 15/05/2009 FAQ | Formularz | FTP | Kontakt